Stiftende generalforsamling – 30. oktober 2004

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent.

2. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse.

3. Forslag til vedtægter.

4. Forslag til økonomien

5. Valg af foreningens bestyrelsen

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • 2 bestyrelsesmedlemmer
 • 2 suppleanter

6. Evt.

Ad. 1            Kåre Pedersen

Ad. 2            Der er forskellig meninger om, hvordan vi skal stille os til forenings navn. Det nævnte forslag er ikke dækkende. (LANDSFORENING FOR PERSONER MED DIAGNOSEN SPINO CEREBELLARE ATAKSI ELLER PÅRØRENDE.)

Der er forvirring om, hvilke sygdomme/diagnoser foreningen skal favne. Der blev endvidere diskuteret om, hvorvidt vi skal søge nogle viden om, hvilke sygdomme/diagnoser der er relevante for en forening.

Der diskuteres om, hvorvidt vi skal være en paraplyorganisation eller kun for spino cerebellare ataksi. Og om foreningen kun skal være for ataksi-sygdomme eller også for HSP.

            Der enighed om, at vi skal stå lige samt være fælles om beslutningerne.

Snakken endte med, at man blev enige om at foreningen skal favne personer og disses pårørende som har ataksi, HSP og lignende sygdomme. De fleste talte for at foreningen skal favne så bredt som muligt, da der er flere fællestræk m.h.t. symptomer og diagnoser i de nævnte sygdomme.

Der blev givet følgende forslag på et navn til foreningen:

            LANDSFORENINGEN FOR ATAKSI/HSP OG PÅRØRENDE  

2 stemmer for/0 imod

            ATAKSI/HSP FORENINGEN                                 

1 stemme for/0 imod

FORENINGEN FOR ATAKSI/HSP OG LIGN. SYGDOMME     

10 stemmer for/0 imod

            FORENINGEN FOR SCA/HSP OG LIGN.                      

0 stemmer for/imod

            1 valgte hverken at stemme for eller imod nogle af de ovennævnte forslag.

            Derfor endte afstemningen med at foreningen nu hedder:

FORENINGEN FOR ATAKSI/HSP OG LIGN. SYGDOMME     

Ad. 3            Foreningen formål:

Samle viden og midler til foreningen for ataksi/HSP og lign. sydomme.

Herunder:

–                                             At støtte forskning af nævnte sygdomme

–                                             At videreformidle til social rådgivning

–                                             At viderebringe viden og erfaring om nævnte sygdomme

–                                             At oprette støttegrupper

Det blev vedtaget at bruge Niels Kielsens foreslag til vedtægter med nogle få rettelser. Dog blev der stemt om hvad der skal ske med en eventuel formue hvis foreningen opløses.

Der blev givet følgende forslag:

Eventuel formue på opløsningstidspunktet overdrages tilbage til:

De søgte puljer

0 stemmer for/imod

Forskning i de nævnte sygdomme

14 stemmer for, 0 stemmer imod, 2 stemmer ved ikke

Derfor er vedtægterne som beskrevet på sidste side i dette referat.

Ad. 4  Der blev givet følgende forslag til kontingent:

Kontingent kr.   50,-

0 stemmer for/imod

Kontingent kr. 100,-

16 stemmer for, 0 imod og 2 ved ikke.

Kontingentets forfaldsdato er 1. december, hvert år.

 Ad. 5  Følgende blev valgt til bestyrelsen.

Formand:                     John Kehlet

Næstformand:            Leif Holzmann (ej tilstede, men accepterede pr. tlf.)

Kasserer:                     Hanne Bjerredahl

Bestyrelsesmedlem:  Kåre Pedersen og Niels Kielsen

Suppleanter:               Wendy Rasmussen og Palle Nielsen

Formanden samt 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i lige år. 

Næstformanden samt 1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i ulige år.

Kasserer vælges for 2 år i ulige år.

2 suppleanter vælges for 1 år.

Kassereren får oprettet en bankkonto hurtigst muligt.

Formand og kasserer er underskriftsberettigede til foreningens bankkonto.

Ad. 6            Palle takkede John Kehlet for et godt initiativ til i dag og alle støttede med klapsalver. Foreningen er således stiftet pr. dags dato.

Der blev indsamlet til forplejningen i dag og overskuddet går til foreningen.

Første møde for bestyrelsen:        

D. 8. januar 2005, kl. 12.00

Hos Wendy Rasmussen, Krebsen 22, 3650  Ølstykke

Referent:

Shiela Gerbild

Foreningens vedtægter:

 1. Foreningen hedder FORENINGEN FOR ATAKSI/HSP OG LIGN. SYGDOMME, er stiftet 30. oktober 2004 og har hjemsted i Vojens.
 2. Foreningen formål:

Samle viden og midler til FORENINGEN FOR ATAKSI/HSP OG LIGN.

Herunder:

–                                             At støtte forskning af nævnte sygdomme

–                                             At videreformidle til social rådgivning

–                                             At viderebringe viden og erfaring om nævnte sygdomme

–                                             At oprette støttegrupper

 1. Som medlem optages alle interesserede.
 2. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes sidste lørdag i oktober hvert år. Indkaldelse sker med 1 måneds varsel. Nye forslag skal være bestyrelsen i hænde 2 uger før mødet finder sted.
 3. Dagsorden for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter:

a. Valg af dirigent

b. Formandens beretning

c. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

d. Valg af bestyrelse og suppleanter

e. Valg af revisor og suppleant

f. Indkomne forslag

g. Eventuelt

 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer ønsker dette. Der indkaldes med samme varsel som ved ordinære generalforsamlinger.
 2. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning på 2/3 af de fremmødte. Såfremt nogen ønsker det, afholdes der skriftlig afstemning.
 3. Mellem generalforsamlingen ledes foreningen af en bestyrelse på 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig med 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fordeler sig på valg af formand og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år i de lige år. Næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem for 2 år i de ulige år. 2 suppleanter for 1 år.
 4. Foreningen tegnes af formanden og kassereren. Ved frafald indtræder næstformanden. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 5. Foreningen kan ved tilslutning af 2/3 af de fremmødte opløses på en generalforsamling. Eventuel formue på opløsningstidspunktet overdrages tilbage til forskning i de nævnte sygdomme.