Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne persondatapolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Foreningen for Ataksi / HSP er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Foreningen for Ataksi / HSP
v. Konstitueret Formand John Gerbild
Engvej 55
3650 Ølstykke
CVR.nr. 32414982
Tlf.: 30 71 14 16
Mail: formand@sca-hsp.dk
Hjemmeside: www.sca-hsp.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende medlemsoplysninger:
• Almindelige personoplysninger, dvs. Navn, adresse, tlf., mail, fødselsdato
• Følsomme personoplysninger, dvs. diagnoser, familieforhold

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, fx:
• Offentlige myndigheder
• Sociale medier eller andre kanaler, som er offentlige tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:
• At vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger
• At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
• At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
• At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
• At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende nyhedsbrev
• At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemfør
og følge op på dem
• At opfylde lovgivning, fx bogføringsloven

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang, vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på
baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:
• At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i
henhold til foreningens vedtægter
• At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder
betale kontingent mv.
• At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i
foreningen
• At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.
Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 15 år, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder.
Indhenter vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og
sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre i eller uden for foreningen uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder.
• Betalingsoplysninger gemmes i 5 år + indeværende ifølge
bogføringsloven
• Aftaler med Nets gemmes i 13-15 mdr. efter betalingsforholdets ophør
• Mails slettes efter 6 mdr.
• Deltagerlister gemmes i 5 år.
• Efter udmeldelse gemmes dine personoplysninger i 5 år.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:
• Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det
er det, vi oplyser dig om i denne persondatapolitik (som forening har vi
oplysningspligt)
• Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
• Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
• Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
• Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de
oplysninger, vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til
dataportabilitet)
Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores
behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i persondatapolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine
personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – www.datatilsynet.dk – over
behandling af dine personoplysninger.

Revision af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens persondatapolitik. Når vi ændrer persondatapolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende persondatapolitik er tilgængelig på vores
hjemmeside.