Dagsorden: 

A.   Valg af dirigent, referent, 2 stemmeudvalgspersoner

B.  Formandens beretning

C.  Kassererens regnskab

D.  Valg af næstformand

E.   Valg af kasserer. Leif Holzmann modtager ikke genvalg.

F.   Valg af 2 suppleanter og et bestyrelsesmedlem

1.     suppleant – Gitte Tauber Nielsen modtager ikke genvalg

2.     suppleant – Wendy Rasmussen modtager genvalg

G.  Valg af revisor og suppleant

H.  Valg af bilagskontrollant og suppleant

I.    Indkomne forslag

J.   Fremtidigt arbejde

K.  Eventuelt

Referat: 

A.   Kåre Pedersen blev valgt som dirigent. Wendy Rasmussen blev valgt som referent. Palle Nielsen og Michael Rasmussen blev valgt som stemmeudvalgspersoner.

B.  Formanden bød alle velkommen. Derefter fortalte han at hjemmesiden er ikke opdateret da den server hos Center for små handicap (CSH) vi har benyttet ikke længere benyttes af vores forening da CSH’s it-system skal sammenlægges med nogle andre statslige organisationer. I denne forbindelse er der desværre en del information som enten mangler eller ikke fungerer. Vi ser os derfor nødsaget til at flytte hjemmesiden til en anden server, og hjemmesiden vil derfor i en periode være mangelfuld.  Formandsberetningen blev herefter godkendt.

C.  Der er ikke valgt en revisor til at revidere, da størrelsen af regnskabet stadig er meget lille og det ville koste for meget i salær at få det godkendt af en ekstern revisor.

1.   Regnskabet blev uddelt og gennemgået af kassereren. Bl.a. blev der informeret om at tilskud fra Vojens kommune og Sønderjyllands amt var øremærket til informerende aktiviteter og kan ikke bruges til hvad som helst.

2.   Der blev spurgt hvorfor ikke foredraget i januar fremgår af regnskabet. Svaret er at det er et nyt regnskabsår (2007) som foredraget lå i.

3.   Der blev spurgt hvorfor vi kun har fået af Vojens kommune og Sønderjyllands amt. Svaret er at Vojens kommune er foreningens hjemstavnskommune. Og for amtets vedkommende kan man ikke længere søge tilskud, da vi ikke længere har amter i Danmark.

4.   Der blev spurgt om man kan søge §115 hvert år? Svaret er ja, og kan findes på de fleste kommuners hjemmeside. (I nogle tilfælde kaldes disse midler også §115, §117 eller §118.)

5.   Regnskabet 2006 blev godkendt.

6.   Kassereren informerede endvidere om hvordan økonomien bag vores foredraget i januar 2007 stod til. Formanden fik udbetalt kr. 4.500,00 til at afholde arrangementet. Formanden tilbagebetalt: kr. 2.977,00 til kassereren, men det endelig regnskab foreligger ikke endnu.

7.   Kassereren udbetalte kørsel og broafgift til Jørgen Nielsen som sørgede for samkørsel af alle foredragsholderne fra København til Vojens. Endvidere har Jørgen Nielsen, Kirsten Svenstrup og Sara Bech hver fået 2 fl. god økologisk vin som tak for det flotte foredrag de holdt for medlemmerne i januar 2007. I alt kr. 750,00.

8.   Leif Holzmann fortalte at han stadig havde nogle foldere med vedtægterne, og foldere om ataksi/hsp samt DVD’ere med Lægens Bord. Mange medlemmer fik derfor materiale med hjem.

D.  Kåre Pedersen blev valgt som næstformand.

E.   John Kehlet blev valgt som kasserer. Dette resulterede dog i at foreningen nu ingen formand havde, og Kåre Pedersen blev i stedet valgt som formand. Dette resulterede dog i at foreningen nu ingen næstformand havde, og Niels Kielsen blev valgt ind som næstformand.

F.   Kurt Aalbæk blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Michael Rasmussen er valgt som ny 1. suppleant. Wendy Rasmussen blev genvalgt som 2. suppleant.

G.  Generalforsamlingen godkendte, at der ikke blev valgt en revisor og suppleant, da regnskabets omfang ikke er større.

H.  Flemming Jensen er valgt til bilagskontrollant. Palle Nielsen er valgt til bilagskontrollantsuppleant.

I.    Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen foreslår at kontingentet bliver hævet til kr. 140,00 i 2008. Dette blev godkendt.

J.   Bestyrelsen har nedsat nogle arbejdsgrupper som vil forsøge at finde muligheder for at holde fremtidige foredrag med en eller flere foredragsholdere.

1.   Kåre Pedersen fortalte om, at han har været på et kursusforløb som hedder en patientuddannelse. Kognitiv terapi. (5 sektioner á 1½ time.) Det bemærkelsesværdige er at læreren selv er kronisk syg og derfor bedre kan sætte sig ind i hvordan man har det når man er kronisk syg. – Det kan være en god idé at deltage i denne form for kursusforløb hvis man eksempelvis har smerter, har svært ved at overskue sit liv eller lign. – Det næste foredrag vi afholder vil vi forsøge at lave som en introduktion til denne type patientuddannelse. – Det er altså ikke 5 sektioner á 1½ time, men en introduktion til hvad patientuddannelse er.

2.   Palle Nielsen er ved at undersøge om mulighederne for et samarbejde med andre foreninger/institutioner som afholder foredrag eller lign. arrangementer bestyrelsen kan videreformidle til foreningens medlemmer.

3.   Niels Kielsen orienterede om, at alt materiale vedr. fonde og tilskud p.t. ligger i flyttekasser, da han har ventet længe og stadig venter på at kunne flytte ind i sin nye bolig. Men så snart han flytter ud af sit midlertidige logi vil han igen gå i gang med at søge midler fra fonde.

4.   Kåre Pedersen orienterede om at bestyrelsen fortsat arbejder på at lave en velkomstmappe.

K.  Eventuelt

1.   Der har været tvivl om hvorvidt det var nødvendigt at skifte hjemstavnskommune ved et formandsskifte. Dette er dog ikke nødvendigt, og ville i øvrigt betyde en vedtægtsændring som i givet fald skulle godkendes af generalforsamlingen. Men da den tidligere formand netop blev valgt til kasserer betyder det ikke noget, idet den nye formand og kassereren blot kan underskrive samtidigt hvis der er behov for at kontakte hjemstavnskommunen. Det vil tværtimod være en god idé at kassereren skriver under hvis man kontakter kommunen i forbindelse med henvendelser af økonomisk karakter.

2.   Flemming Jensen foreslog at vi ændrer navnet til Landsforeningen for ataksi/hsp. Han mener at det ville være lettere at søge om økonomiske midler med et navn der starter som Landsforeningen. Dette skal dog først godkendes på en generalforsamling, da der er tale om en vedtægtsændring. I mellemtiden foreslås det at bestyrelsen fortsætter med at benytte navnet Foreningen, men at man samtidigt gør opmærksom i ansøgninger/breve om at man er en landsdækkende foreningen.

3.   Flemming Jensen fortalte at fynboerne meget gerne vil have generalforsamlingen holdt på Fyn en gang imellem. Bestyrelsen fortalte at det faktisk var undersøgt, men at man kun havde kunne finde nogle steder der er meget dyrere end de steder vi kan leje i Vojens og Ringsted hvor vi tidligere har afholdt generalforsamlinger. Bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmerne fra Fyn om at fortælle bestyrelsen hvis de kender nogle billige lokaler hvor vi enten selv kan medbringe smørrebrød/drikkevarer eller hvor prisen for bespisning er billig.

4.   Flemming Jensen påpegede at han mente at der var for meget smørrebrød til overs. Han mente at det var for dårligt hvis foreningen skulle betale for alt det smørrebrød, da foreningen i forvejen ikke har for mange penge. Det blev dog fortalt at noget af smørrebrødet allerede var betalt selvom medlemmerne havde meldt afbud. – Men der vil fremover blive påpeget at hvis man bestiller smørrebrød så er det bindende, også selvom man melder afbud.

5.   Flemming Jensen undrede sig over hvorfor han og hans familie endnu ikke har modtaget medlemskort. Kassereren forklarede at de første medlemskort blev udskrevet på almindelig printer som gjorde at de ikke holdt særlig længe. Derfor er dette arbejde overgået til den nye kasserer som har lamineringsmaskine.

6.   Wendy Rasmussen foreslog, at de medlemmer som ønsker at få referat, nyhedsinformation m.m. kan få dette pr. email. (Henvendelse herom sker til Wendy Rasmussen, hvis man ønsker dette.) Vi vil derved spare porto samt undgå at skulle have en masse papir liggende derhjemme. – Hvis medlemmerne stadig ønsker at få tilsendt med post, kan dette selvfølgelig stadig lade sig gøre. – Kåre Pedersen foreslog, at vi fremover får lavet en hjemmeside hvor man kan logge sig ind hvis man er medlem og hente dette materiale ved at downloade det fra hjemmesiden. Dette dog kun hvis det ikke bliver for dyrt.

7.   Der blev orienteret om at man kan få BroBizz Handicap og dermed få rabat på billetten. Læs mere herom på http://www.storebaelt.dk/kollage/brobizz/BrobizzHandicap  Endvidere kan medlemmer som ikke er handicappet også bestille en gratis BroBizz Fritid inden 1. juli 2007 og få rabat på billetten. Læs mere herom på http://www.storebaelt.dk/kollage/brobizz/BroBizzFritid

Referent

Wendy Rasmussen