Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmeudvalgspersoner.
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren regnskab
 4. Valg af formand
 5. Valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter
 6. Indkomne forslag
 7. Fremtidigt arbejde
 8. Valg af revisor
 9. Valg af bilagskontrollant og suppleant
 10. Evt.

Ad. a.

Dirigent: Leif Holzmann

Referent: Shiela Gerbild

2 stemmeudvalgspersoner: Palle Nielsen, Gitte Nielsen

Ad. b

 Formandens beretning:

 • Velkommen til generalforsamlingen.
 • Stor tak til Shiela Gerbild for hendes arbejde i bestyrelsen samt tak til resten af bestyrelsen for det gode samarbejde.
 • Medlemskab af den internationale foreningen – koster en del og bestyrelsen har derfor valgt at vente lidt med dette.
 • Foreningen har lavet en lille folder om SCA og HSP som er sendt ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen har søgt tilskud fra forskellige fonde og i henhold til § 115. Dette arbejde fortsætter selvfølgelig i det kommende år.
 • Indholdet af foreningens hjemmeside er blevet udvidet igennem året og bestyrelsen har valgt at flytte den til en anden server (hos CSH) som er billigere.
 • Bestyrelsen har valgt at oprette arbejdsgrupper der ser på det fremtidige arbejde. Men dette vil Kåre Pedersen komme ind på senere.

 Godkendt

 Ad. C

Regnskab 2005, Foreningen for Ataksi/HPS

 Indtægter:

Kontingent                                                     4.800,00

Tilskud til fonde                                             7.000,00

Renter                                                                  10,75

I alt                                                 12.310,75

Udgifter:

Porto m.v.                                                           275,00

Præsentation                                                         0,00

Generalforsamling                                            522,00

Bestyrelsesmøder                                         1.200,00

Kørsel og broafgifter                                     2.648,00

I alt                                                   4.645,00

 Årets resultat                                   7.665,75

Aktiver:

Kasse                                                                   55,00

Bank, kontingent-konto                                   104,31

Bank, fonds-konto                                         7.506,44

Aktiver i alt                                                     7.665,75

Passiver:

Kapitalkonto                                                   7.665,75

Kreditorer                                                                0,00

Hensættelser                                                         0,00

Passiver i alt                                                  7.665,75

 Regnskabet er godkendt.

 Ad. d

Formand: John Kehlet

 Ad. e

Bestyrelsesmedlem: Niels Kielsen

1. suppleant: Gitte Nielsen

2. suppleant: Wendy Rasmussen

Pause

DVD fra Lægens bord omhandlende MJD/SCA3 vises.

Ad. f

Indkomne forslag:

 • Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til denne generalforsamling.
 • Der er stadig ikke indkommet forslag om ændring til foreningens logo.

Ingen forslag

 Ad. g

Fremtidigt arbejde:

 • Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at finde muligheder for en eventuel temadag for medlemmerne hvor der dels kan være en eller flere eksperter der holder foredrag efterfulgt af spørgerunde og til sidst kan medlemmerne tale sammen i grupper.
 • Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at finde muligheder for en eventuel rabatordning med bilforsikringsselskab.
 • Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe til at finde muligheder for et eventuelt samarbejde med andre foreninger/institutioner som afholder foredrag eller lign. arrangementer som bestyrelsen kan videreformidle til foreningens medlemmer (eks. genforskning, handicap-hjælpemidler/messen m.v.)
 • Bestyrelsen arbejder stadig på at indsamle noget materiale der omhandler ataksi/hsp.
 • Der blev diskuteret om, hvorvidt der skal oprettes hjælpegrupper/støttegrupper, hvor erfaringer kan give en bedre ballast til evt. søgning af hjælpemidler.
 • Spørgsmålet blev stillet; Hvad kan ens praktiserende læge egentlig gøre i en given situation, hvor der kan gives støtte?
 • En læge kan give en anbefaling til evt. hjælpemidler, men det er ikke et most for at tingene glider lettere. Foreningen kan give pågældende læge en ekstra hjælpende hånd med information omkring sygdommen, så støtte bliver mere omgængeligt.
 • En debat side på hjemmesiden kunne etableres for hjælpegrupper/støttegrupper for kommunikation.
 • Vojens kommune er søgt om tilskud til foreningen og de vil give tilskud til foredrag og lign. På kr. 5000,-
 • Rehabmesse foregår i Bellacentret.

Ad. h

Der var ikke stemning for valg af revisor på nuværende tidspunkt, da foreningen er så lille. Pengene kan bruges bedre på andre formål.

 Ad. i

Bilagskontrollant: Gitte Nielsen

Suppleant: Kåre Pedersen

 Ad. j

Evt.

Erna Sand sælger hjemmelavet kort til støtte for foreningen.

Referat fra generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden, men vil også blive udsendt via post til alle medlemmer. Niels Kielsen søger for dette.

Billeder må ikke blive lagt ud på nettet, men må gerne sendes ud med post.

Der blev talt om, hvorledes vi kan udbrede vores eksistens.
Sclerose foreningen kunne være en mulighed. Shiela forsøger at skabe en kontakt til dem for at udbrede vores eksistens.

Foreningen vil fortsat søge fondsmidler.

Spørgsmålet om, hvor generalforsamlinger fremover skal afholdes henne, står foreningen åben forslag om gratis steder disse kan afholdes.
Niels Kielsen oplyser at Vandrehjemmet i Orup på Fyn kunne være en mulighed for hvor generalforsamlingen afholdes, men det koster 800 kr.

Udsendelsen fra  Lægens bord vil blive udsendt til alle medlemmer, som en gave fra foreningen. Niels Kielsen er primusmotor for dette.

Referent

Shiela Gerbild